Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Maľoval slovami

Ako svätý Lukáš zobrazil Kristovo narodenie?

Kedy ste naposledy navštívili galériu či múzeum, túlali ste sa tam a tešili sa z obrazov? Keď ste sa pozerali na obraz mora, pripomenuli ste si možno krásnu dovolenku na pláži. Alebo keď ste hľadeli na obraz starovekého Ríma, uvažovali ste o tom, aký tam asi bol život pred dvetisíc rokmi. Akoby ste vstúpili na iné miesto alebo do inej doby.

Adventné obdobie je ako výlet do múzea. Počas ďalších štyroch týždňov sa budeme stretávať s obrazmi, ktoré zobrazujú Ježiša a Boží plán spásy: zvestovanie Panne Márii, Jozefove sny, narodenie Jána Krstiteľa a samozrejme scénu s jasľami, pastiermi, anjelmi, zvieratami a malým Ježišom.

Chápeme, že Advent nie je len zbierka udalostí, na ktoré si máme spomínať. Je to súbor obrazov a Boh nás pozýva, aby sme nad nimi kontemplovali a tešili sa z nich. Nikde inde to nie je zrejmejšie než v prvých dvoch kapitolách Lukášovho evanjelia, ktoré sú tiež známe ako Lukášov „príbeh o detstve“. Keď začíname toto obdobie milosti a požehnania, pozrime sa bližšie práve na tieto kapitoly. Prosme tiež Ducha Svätého, aby nám otvoril oči, nech smieme jasnejšie vidieť Ježiša a rásť vo viere a láske k nemu.

 

Umelec Lukáš

 Skôr, než budeme uvažovať o Lukášových príbehoch, stručne sa pozrime na autora samého. Tradícia hovorí, že Lukáš bol maliar a keď písal svoje evanjelium, rozhodol sa maľovať slovami. Jeho maliarsky dotyk môžeme vidieť v mnohých podrobnostiach, ktoré vložil do svojho diela. Všetko rozpráva zoširoka a podrobne a umožňuje nám, aby sme si v scénach mohli predstaviť samých seba a vstrebávať všetko, čo nám Boh chce povedať pri každej jednej scéne.

Uvažujte napríklad o tom, ako Lukáš zobrazuje Zvestovanie. Hovorí o rozhovore medzi archanjelom Gabrielom a Pannou Máriou. Dáva nám nahliadnuť do toho, čo sa dialo v mysli Panny Márie. Premýšľajte aj o jej rozhodnom súhlase s Božím plánom napriek zmätku, ktorý musela následne očakávať (Lk 1, 26 – 38). Alebo premýšľajte o náročnom rozhovore medzi Pannou Máriou a Ježišom, keď ho s Jozefom našli v chráme (2, 48 – 52). Spočiatku je rozrušená a možno sa na neho aj hnevá. Ale keď si Panna Mária vypočula Ježišovu odpoveď, uvažovala o tom, čo sa stalo. Celkom tomu nerozumela, ale vedela, že je to výnimočná chvíľa. A túžila všetko pochopiť.

Sme vďační Lukášovi za všetky podrobnosti, ktoré neuvádza ani jeden z ostatných evanjelistov. Len si predstavte – bez Lukáša by sme ani nemali päť radostných tajomstiev ruženca!

 

Zdieľanie viery

 Lukáš však nebol len umelec. Bol aj historik, a to prvý historik Cirkvi. Keďže Lukáš písal pre Cirkev, písal ako človek viery. Nebol to novinár, ktorý len prináša správu o faktoch. Lukášov príbeh o detstve je dielom veriaceho, ktorý chce povzbudiť svojich bratov a sestry v Cirkvi, aby oslavovali Ježiša a evanjelizovali ľudí pre Pána. Ježiš bol v Lukášových očiach Mesiáš a pôvodca spásy, nielen ďalšia zaujímavá historická postava. To znamená, že by sme mali čítať Lukášov príbeh o detstve jeho očami viery, lebo hovorí príbeh, ktorý odráža jeho vlastnú skúsenosť viery v Pána. Tieto kapitoly sú v istom zmysle jeho pozvaním, aby sme spoznali Ježiša tak, ako ho spoznal on.

O každej scéne v Lukášovom príbehu o detstve môžeme povedať, že jej cieľom je niečo oveľa viac než len informovať o narodení výnimočného dieťaťa. Veľmi nám túžil povedať o narodení Spasiteľa sveta a povedať to tak, aby sme poznanie mohli aplikovať na svoj život. Je jasné, že to nie je len príbeh, ktorý sa oplatí vypočuť, ale je to príbeh, ktorému sa oplatí uveriť.

Lukáš túži, aby sme dostali to isté zjavenie, ktoré naplnilo jeho srdce: Ježiš je Mesiáš, Spasiteľ sveta a Pán celého stvorenstva. A dostaneme ho len tak, že budeme tieto verše čítať rovnako, ako ich Lukáš napísal: so srdcom otvoreným pre Ducha Svätého.

 

Napísané pred mnohými rokmi

 Napokon sa tiež oplatí poznamenať, že Lukášovo evanjelium bolo napísané okolo roku 80 po Kristovi, takmer päťdesiat rokov po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Lukáš vo svojich úvodných veršoch objasňuje, že sa nikdy nestretol s Ježišom, že jeho príbeh je založený na spoľahlivom svedectve, a nie na osobných stretnutiach. Lukáš nebol členom prvotného cirkevného spoločenstva. Obrátil sa k Ježišovi v neskoršom období a stal sa služobníkom evanjelia „po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku“, aby mohol „verne rad-radom všetko opísať“ (Lk 1, 3).

Keď budeme čítať Lukášovo rozprávanie o Ježišovom narodení, pomôže nám, keď budeme vedieť, že sa formovalo mnoho rokov a bolo výsledkom modlitieb a skúseností mnohých ľudí, nielen Lukášových. Lukáš mohol dať tomuto príbehu jeho konečnú podobu, ale spoliehal sa aj na svedectvá mnohých iných ľudí.

Môžeme si napríklad predstaviť, že Lukáš bol s Pannou Máriou a pýtal sa jej nielen na to, čo sa stalo, ale aj na to, prečo si myslí, že sa to stalo. Panna Mária nielenže najlepšie poznala Ježiša, ale bola aj ženou hlbokej modlitby. To znamená, že bola otvorená pre Ducha Svätého, a tak jeho pričinením mohla preniknúť hlbšie do podstaty Ježišovho života a poslania. Vidíte, že keď Lukáš utváral svoj príbeh, prijímal spomienky Panny Márie a pridával k jej pohľadom svoje vlastné. Môžete si predstaviť, že to isté robil aj vtedy, keď sa rozprával s mnohými ďalšími apoštolmi a inými očitými svedkami Ježišovho života a jeho diela.

 

Inšpirované Písmo

 Lukášovu ruku môžeme osobitne vidieť v tom, ako štrukturoval svoj príbeh. Lukáš doň vložil aj veľa „paralelných udalostí“ a vedľa Ježišovho narodenia umiestnil aj narodenie Jána Krstiteľa. Napríklad začína svoje evanjelium zjavením anjela Zachariášovi, ale potom sa hneď presunie k archanjelovej návšteve u Panny Márie. V oboch scénach anjeli zvestujú zázračné narodenie, dávajú meno obom deťom a predpovedajú pre ne veľké veci.

Keď Lukáš porovnáva narodenia týchto zázračných detí, udalosti, ktoré súviseli s Jánovým narodením, kladie na jednu úroveň, a udalosti, ktoré súviseli s Ježišovým narodením, kladie na omnoho vyššiu úroveň.

Napríklad narodenie Jána Krstiteľa oznámil jeho otec Zachariáš, pričom Ježišovo narodenie oznámili anjeli. Lukáš neskôr hovorí, že Ježiš je väčší než Ján Krstiteľ, najväčší zo všetkých prorokov. Hovorí, že Boh si vybral Jána, aby obrátil srdcia ľudí k Bohu, ale Ježiša poslal, aby ustanovil nové kráľovstvo, ktoré bude trvať naveky. Ján bol vyvolený, aby pripravil Izrael na Mesiáša, ale sám Ježiš je naplnením všetkého, na čo Ján pripravoval ľud!

Všetky tieto paralelné udalosti prerušujú početné „samostatné“ udalosti, ktoré umožňujú, aby Ježišova jedinečnosť ešte viac vynikla: Alžbetino dieťa sa pokloní, keď ju prišla navštíviť Panna Mária, ktorá nosila pod srdcom Ježiša. Ježiš sa narodil v jaskyni, ohlásili ho anjeli a navštívili ho pastieri, čím sa vyjadrilo jeho všeobecné poslanie – že prišiel pre vznešených i chudobných. Vidíme tiež Ježiša dvakrát v chráme – raz pri jeho obetovaní a druhýkrát, keď mal dvanásť rokov. Každá z týchto udalostí ešte viac zvýrazňuje jeho jedinečnú a výnimočnú úlohu v Božom pláne.

 

Kľúč k Lukášovi: modlitba

 Lukáš ako nadaný teológ chcel učiť svojich čitateľov o Bohu a jeho pláne spásy. Keby Lukáš žil dnes, povedal by nám, že skutočné tajomstvo hľadania Boha a prehĺbenia našej viery a lásky k nemu spočíva v našej ochote hľadať Pána modlitbou a meditáciou.

Použime teda obrazy, ktoré Lukáš maľuje vo svojom príbehu o detstve, aby nám pomohli plnšie pochopiť túto radostnú udalosť. Čítajme jeho príbehy s rovnakou vierou, s akou ich Lukáš písal, aby sme toto Adventné obdobie využili naplno. Nechajme sa viesť Lukášom a skúsme sa viac modliť. Môžeme čítať a uvažovať o jeho príbehu o detstve počas celého tohto obdobia milosti.

Skúste si každý deň prečítať inú scénu, meditujte o nej a robte si poznámky. Napíšte si, čo si myslíte, že vám Boh hovorí o tom, kto je Ježiš, alebo o tom, ako chce, aby ste žili. Nie je to ťažká práca. A môže vás povzbudiť aj to, že Duch Svätý naozaj chce, aby tieto príbehy pre vás ožili. Chce vám ukázať, že Ježiš Kristus, večný Boží Syn, sa stal jedným z nás, aby sme sa mohli ešte viac podobať Bohu.

Pripravte sa na stretnutie s Ježišom na Vianoce. Lukášovo evanjelium si nielen prečítajte. Preniknite aj za slová, aby ste videli obrazy, ktoré maľuje. A nech vám jeho obrazy zjavia Ježiša a prehĺbia vašu vieru.