Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Stretnúť zmŕtvychvstalého Krista

Drahí bratia a sestry,

požehnanú Veľkú noc! S radosťou vám môžem oznámiť, že prvé tri články tohto čísla Slova medzi nami napísal otec Mike Schmitz. Otec Mike nám nimi zvestuje pravdu o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Hovorí nám tiež, že Pánovo zmŕtvychvstanie má vplyv na celý náš život. Uvažovanie nad článkami otca Mika ma priviedlo k premýšľaniu nad prvými svedkami vzkriesenia a nad tým, čo boli ochotní zniesť pri ohlasovaní tejto radostnej zvesti.

Uvažoval som o svätom Petrovi a ostatných apoštoloch, ktorí boli väznení a bičovaní, a mnohí z nich podstúpili aj mučenícku smrť (pozri Sk 5, 17 – 42). Myslel som na svätého Pavla, ktorý bol ochotný prijať „väznenie, nesmierne mnohé rany“, ba aj „nebezpečenstvo smrti“ (porov. 2 Kor 11, 23). Pre mnohých ďalších uveriť v Ježiša znamenalo zakúsiť odmietnutie zo strany rodiny, susedov či vlastnej synagógy. Kládol som si pritom otázku: Prečo tak ochotne trpeli a zomierali? Vedeli predsa, že  keď budú viesť toto nové kresťanské hnutie, neprinesie im to bohatstvo ani svetskú moc. Cirkev v tom čase totiž nič z toho nemala.

Mohli to robiť len z jediného dôvodu: pretože boli svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania. Svätá Mária Magdaléna zvestovala: „Videla som Pána“ (Jn 20, 28). Svätý Ján napísal: „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme“ (1 Jn 1, 1). A svätý apoštol Tomáš na vlastné uši počul Ježiša povedať: „Uveril si, pretože si ma videl“ (Jn 20, 29). Stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom im úplne zmenilo život.

A aj nám

Ak Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, potom je celkom určite pravda všetko, čo učil. Ak porazil smrť, potom sú dôveryhodné aj všetky jeho prisľúbenia. Tieto prisľúbenia pritom neplatia len pre prvých veriacich, ale platia aj pre nás všetkých! Otec Mike správne píše: „Ak Ježiš porazil smrť, potom môže poraziť aj smrť, ktorá je v tebe. Ak Ježiš sľúbil, že nás nikdy nezanechá ani neopustí, potom nik, kto mu patrí, nezomrie sám. Niet sa už čoho báť; máme už len vieru, ktorú treba vyznávať, vieru, v ktorej si uchovávame vytrvalosť.“

Svätý Pavol to povedal ešte lepšie – prepáč, otec Mike! On Kolosanom napísal, že môžu zakúšať moc zmŕtvychvstania už počas svojho pozemského života. „S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych“ (2, 12; kurzíva pridaná). Pavol dokonca Efezanom napísal, že Boh ich (a teda aj nás) už spolu s Kristom „vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi“ (Ef 2, 6). Nejakým tajomným a skrytým spôsobom už spolu s Ježišom vlastníme miesto v nebi, miesto pri Božom tróne!
Ježišovo zmŕtvychvstanie mi prináša veľkú nádej. Ukazuje mi, že ak sa spoľahnem na Pánovu milosť a vytrvám vo svojej viere, jedného dňa sa stretnem so svojimi milovanými, ktorí ma predišli do večnosti, aby boli s ním. Hovorí mi, že napriek všetkým mojim slabostiam a hriechom na mojom živote ďalej spočívajú Ježišove prisľúbenia! Tento mesiac sa nechajme naším zmŕtvychvstalým Pánom uistiť. Dovoľme mu povedať nám: Dieťa moje, si blahoslavené, lebo si uverilo, aj keď si to nevidelo na vlastné oči!

 Jeff Smith, vydavateľ