Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Nič mi nechýba

Úvaha nad Žalmom 23

Keby si sa veriacich ľudí opýtal, ktorý žalm je ich najobľúbenejší, Žalm 23 by bol celkom iste na popredných priečkach. Počas stáročí sa ho mnohí ľudia modlili, recitovali, spievali, učili sa ho naspamäť a vyobrazili ho v nespočetnom množstve umeleckých diel. Prečo? V týchto poetických veršoch je totiž krásne opísané, kto je Boh a ako sa o nás stará.

Samozrejme, všetky žalmy sú bohatou pokladnicou múdrosti a inšpirácie. No keďže sa tento mesiac sústreďujeme na Dobrého pastiera, chceme istý čas uvažovať aj nad kľúčovými veršami tohto konkrétneho žalmu. Pri čítaní tohto článku venujte istý čas uvažovaniu nad otázkami uvedenými pod každým veršom. Ako v láske a dôvere odpovieš Dobrému pastierovi, ktorý ťa tak veľmi miluje?

 

Pán je môj pastier, nič mi nechýba (Ž 23, 1).

 Už sme rozprávali o obraze Boha ako pastiera a o tom, prečo si dal tento titul. No dovoľujeme mu, aby bol naším Pastierom tak, ako mu to dovolil žalmista? Pán nás chce viesť, sprevádzať a chrániť. A čo sa stane, keď mu to dovolíme? On nám dá všetko, čo potrebujeme! Nič nám nebude chýbať.

V tomto okamihu nám pravdepodobne niečo chýba – dobrá práca, možno dostatok peňazí alebo pevné zdravie. Boh nám  tieto veci nesľubuje. On nám sľubuje, že nám nikdy nebude chýbať jeho milosť. On nám dá všetku milosť, ktorú potrebujeme na to, aby sme boli jeho učeníkmi, aby sme milovali tak, ako miluje on, aby sme napĺňali svoje povolanie a obstáli v ťažkých časoch. Jeho milosť je taká hojná ako ryby a bochníky, ktoré rozmnožil pre ľudí, nad ktorými sa zľutoval, pretože boli „ako ovce bez pastiera“ (Mt 9, 36). V tomto zmysle máme všetko, čo potrebujeme.

  1. Akým spôsobom je Boh tvojím pastierom? Ako ťa vedie, sprevádza a chráni?
  2. V ktorých oblastiach ťa Boh pozýva k dôvere, že ti dáva všetku milosť potrebnú na vykonanie tvojho poslania?

 

Pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje (Ž 23, 2).

Môže byť náročné naplniť všetky požiadavky, s ktorými sa stretávame deň čo deň. Snažíme sa odviesť dobrú prácu vo svojom zamestnaní a postarať sa o svoje rodiny. Snažíme sa pestovať láskyplné vzťahy a riadiť sa Božími prikázaniami. Popritom prežívame stres, frustráciu a vyčerpanie – a niekedy dokonca zažívame aj zlyhania. Potrebujeme obnovu a osvieženie a práve to nám tento Dobrý pastier chce dať.

No kde sú tie zelené pašienky a tiché vody, o ktorých píše žalmista? Sú to všetky miesta, na ktorých stretáme Boha: modlitba, Písmo a predovšetkým Eucharistia. Takto nás Pán obnovuje. Tak ako obnovil a občerstvil zástup, ktorý nakŕmil chlebom a rybami, tak živí aj nás svojou prítomnosťou, svojím slovom a svojím telom a krvou v Eucharistii.

  1. Ako by si zareagoval, keby si vnímal, že ti Pán hovorí, aby si si oddýchol, hoci by si vedel, že máš toho v ten deň ešte veľmi veľa urobiť?
  2. Ako by si mohol zakúšať väčší odpočinok a osvieženie počas modlitby? (Pouvažuj nad tým, koľko času si vyhradzuješ na modlitbu a ako často sa zastavíš a započúvaš do toho, čo ti hovorí Pán.)

 

Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu (Ž 23, 3).

Pastier vedie svoje ovce na dobré pašienky a k tichým vodám, aby tak mohli zdravo a dobre rásť. To isté chce Pán urobiť pre nás, no ak mu nedovolíme viesť nás, nebude sa nám dariť kráčať za ním cestou, na ktorú nás chce vziať. Cesta, po ktorej nás vedie, môže byť úzka a plná tŕnia, kameňov a výmoľov, no on nás pozýva, aby sme mu dôverovali a verili, že sme na správnej ceste. Vo viere môžeme počítať s tým, že nás privedie na dobré miesto.

  1. Ako často sa modlíš za svoje (najmä veľké) rozhodnutia, pred ktorými stojíš, a dovoľuješ tak Pánovi, aby ťa viedol? Ako sa ti už podarilo rozpoznať jeho hlas, ktorý ťa viedol správnym smerom?
  2. Ako môžeš lepšie počúvať Boha vtedy, keď ti nie je jasné, akou cestou sa máš vydať?

 

I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.

Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou (Ž 23, 4).

Zamysli sa nad tým, koľkí ľudia v dejinách si opakovali tento verš, keď prechádzali temným obdobím alebo prichádzala ich posledná hodina! Tento verš je ozvenou prisľúbenia, ktoré dal Boh Mojžišovi, Gedeonovi a Jeremiášovi: „Ja budem s tebou“ (pozri Ex 3, 12; Sdc 6, 15; Jer 1, 8). To isté hovorí aj nám. Čoho sa máme báť, keď je s nami Dobrý pastier? On nás svojím prútom a palicou chráni od zlého, a to nielen od zla vo svete, ale aj od samotného Zlého, teda diabla. Tento Pastier nám vždy prichádza na pomoc; veď ak za nás už obetoval svoj život, je ochotný urobiť pre našu záchranu čokoľvek.

  1. Prežíval si v náročnom období Božiu prítomnosť? Ako si zakúsil, že ťa Boh chráni?
  2. Ako sa vyrovnávaš so strachom a obavami? Ako Boh a jeho slovo utišuje tvoj strach a prináša ti útechu?

 

Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní (Ž 23, 6).

Žalmista chce prebývať v Božom dome, jeho chráme, pretože vie, že tam je Pán. Deň čo deň nás Boh pozýva, aby sme prichádzali a zvelebovali ho ako Dobrého pastiera, ktorý pozná svoje ovce (Jn 10, 14). A keď sa náš život tu na zemi skončí, stretneme sa s ním tvárou v tvár a budeme prebývať „mnoho a mnoho dní“ v nebi.

  1. Prečo podľa teba žalmista zakončuje tento žalm práve týmto veršom? Akú nádej ti to prináša?
  2. Predstav si Ježiša. Ako Dobrý pastier ťa víta vo svojom kráľovstve. Ako ťa pozdravuje? Aký má výraz na tvári? Ako sa cítiš? Chvíľu zotrvaj v pokoji a tichu a dovoľ tejto emócii preniknúť celé tvoje vnútro.

 

Nasledujme pastiera

Ježiš žalmy veľmi dobre poznal a celkom určite sa veľakrát modlil aj Žalm 23. Pravdepodobne rozjímal nad každým jeho veršom tak, ako to teraz robíš ty. Podobne ako žalmista, aj on hľadel na svojho Otca ako na Dobrého pastiera, ktorý sa stará o svoje ovečky. No poznával pritom aj Otcov hlas, ktorý ho volal stať sa Dobrým pastierom, ktorý jedného dňa privedie svoje stádo naspäť k nebeskému Otcovi.

Bez akéhokoľvek váhania teda nasledujme tohto Dobrého pastiera. Vlastne bežme po jeho boku a zostávajme mu nablízku. Keď nás bude viesť a sprevádzať on, nikdy nám nič nebude chýbať. On nás nikdy neopustí. Ochráni nás pred zlým. A jedného dňa nás privedie bezpečne domov. Potom sa budeme so všetkými anjelmi a svätými klaňať pred jeho trónom a ďakovať mu za to, že bol skutočne Pastierom, ktorý ochotne položil svoj život za nás, svoje ovce.