Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Dve strany jednej mince

Pri úsilí o svätosť a evanjelizáciu počítajme aj s ovocím Ducha

 

Matúšovom evanjeliu máme zachytené Ježišovo podobenstvo o rozsievačovi, ktorý pokojne hádže semená na zem, hoci niektoré z nich nikdy nezapustia korene. Niektoré padnú na skalnatú zem, trochu povyrastú a potom odumrú. Ďalšie síce vyklíčia a vyrastú o niečo viac, no potom ich udusí burina. No niektoré semená prinesú bohatú úrodu – tridsať-, šesťdesiat- či stonásobnú (pozri Mt 13, 1 – 23).

Aj podobenstvo o talentoch v Matúšovom evanjeliu sa dotýka témy rastu a plodnosti, no hľadí na ňu z inej perspektívy. Istý pán odchádza na dlhú cestu. Do svojho návratu zverí svojim trom sluhom rôzne časti majetku. Dvaja z nich peniaze investujú a znásobia ich. Tretí však poklad zakope, a tak z neho pán nemá žiaden zisk. Keď sa pán vráti, chváli prvých dvoch sluhov za ich vernosť. Tretieho však odsúdi, že premárnil príležitosť, ktorú dostal (pozri Mt 25, 14 – 30).

Čo je teda tou úrodou v prvom podobenstve? A čo sú tie talenty z druhého podobenstva? Keďže sa väčšinou hovorí o dvoch veciach, môžeme sa pozrieť práve na tie. Prvou z nich je osobná svätosť a druhou získavanie nových veriacich. Ktorú by si uprednostnil ty? Kresťania sa s touto otázkou borili počas celých dejín. Čo je dôležitejšie? Mal by som sa viac sústrediť na osobnú svätosť, alebo na privádzanie druhých ku Kristovi? Mal by som sa v prvom rade zaoberať veľkým prikázaním lásky, ktoré káže „milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou“ (Mt 22, 37)? Alebo by som sa mal predovšetkým zamerať na Ježišovo veľké poslanie „získavať učeníkov vo všetkých národoch“ (porov. Mt 28, 19)?

 

Rôzne strany jednej mince

Tak ako je to pri iných oblastiach kresťanskej viery, aj tu platí, že pravda nespočíva v jasnom rozlíšení „buď-alebo“, ale skôr v spojení „aj-aj“. Tieto dve veci sa vôbec nevylučujú; vlastne jedna od druhej závisia. Ak máme rásť vo svätosti, nevyžaduje sa od nás robiť všetko to, čo nám Boh káže vrátane ohlasovania evanjelia? Podobne, ak sa usilujeme šíriť evanjelium svojimi slovami, no nie svojím príkladom, nerobíme viac škody ako úžitku?

Mnohí z nás nerobia tieto veci naraz, ale dospievame k nim v rôznych štádiách svojho putovania viery. To je v poriadku. Máme nesmierne trpezlivého a štedrého Boha, ktorý chápe naše slabosti a dáva nám príležitosti na rast. Svätosť a evanjelizácia sú rôzne stránky jednej mince. Čím viac rastieme v jednom, tým viac rastieme aj v tom druhom.

 

Pretože môj Duch prebýva vo vás…

Jánovom evanjeliu Ježiš svojim apoštolom hovorí, že to, čo vidia robiť jeho, budú robiť aj oni, ba budú robiť ešte väčšie veci ako on (pozri Jn 14, 12). To je pomerne znepokojujúce prisľúbenie. No Ježiš im ďalej hovorí, že to bude možné skrze Ducha Svätého, ktorý s nimi bude navždy. Duch Svätý ich v podstate „aktivuje“ na ich poslanie. A to isté robí aj pre nás.

Ak si bol pokrstený, potom v tebe prebýva Duch Svätý. Čím viac sa modlíš a otváraš sa Duchu, tým viac ovocia svätosti bude v tebe prinášať. On je láskavý a nebude ťa do ničoho nútiť. No ak mu to dovolíš, dovolí ti pracovať spolu s ním. Tak budeš vďaka ovociu Ducha rásť vo svätosti. Zároveň ťa bude Duch viesť k tomu, aby si prinášal evanjelium druhým.

Svätý Pavol v Liste Galaťanom opisuje deväť druhov ovocia Ducha Svätého. Konkrétne sú to: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť (pozri Gal 5, 22 – 23). Vždy som premýšľal nad tým, že je zaujímavé, že tieto veci nie sú označené ako dary, ale ako ovocie Ducha. Skutky apoštolov nám opisujú viaceré príklady darov Ducha ako dar prorokovania, uzdravovania, robenia zázrakov a rozlišovania duchov. Tieto dary umožňujú učeníkom dosvedčovať Božiu prítomnosť. Ovocie Ducha sa však v živote učeníka neobjaví naraz – ovocie rastie pomaly v priebehu času a postupne prináša úrodu.

Keď som bol mladší, pracoval som v jabloňovom sade. Niektorým druhom jabloní trvalo aj desaťročie, kým z jadierka vyrástol zrelý strom, schopný rodiť plody. Naučil som sa aj to, že tou najdôležitejšou úlohou nie je starať sa o plody, ale starať sa o strom. Zdravý strom bude prirodzene prinášať zdravé ovocie. Nezdravý strom nie. Ak nejaký strom začne prinášať nezdravé ovocie, žiadne čistenie, leštenie ani špeciálna starostlivosť jeho plody nezmení na dobré. Prinajlepšom sa vám môže podariť zachrániť kúsky z týchto zlých jabĺk a použiť ich na koláč. Dobré ovocie je teda prirodzeným dôsledkom toho, že je dobrý strom.

Podobne platí, že ani my si nikdy nerozvinieme duchovné ovocie – napríklad radosť –, ak sa o to nebudeme naozaj usilovať alebo sa napĺňať radostnými myšlienkami. Toto ovocie je nadprirodzeným dôsledkom prehlbujúceho sa vzťahu s Kristom a Duchom Svätým.

 

Hlad po ovocí Ducha

Musíme na to pamätať, ak chceme, aby pri našej evanjelizácii zohrávalo dôležitú úlohu ovocie Ducha. Popritom sa tiež potrebujeme modliť za to, aby sme vedeli, ako toto ovocie môžeme použiť a tak lepšie slúžiť tým, čo sú od Boha vzdialení.

Zastav sa na chvíľu a polož si otázku, ktorý druh vyššie vymenovaného ovocia Ducha ti najviac chýba. V podstate sú všetky druhy navzájom prepojené, takže je nemožné rásť v jednom druhu bez toho, aby sme nerástli aj v tých ostatných, no predsa je užitočné zamerať sa zvlášť na jeden alebo dva druhy. Rozvíjaj v sebe túžbu po tomto ovocí. Pestuj v sebe chuť na toto ovocie! Čím viac po ňom túžime a prosíme oň v modlitbe, tým väčšmi nás ním Boh bude sýtiť.

Možno to nepôjde hneď, no čakaj. Zlepší sa to. Keď v sebe vypestujeme túžbu po tomto ovocí a ono v nás začne rásť, ľudia si to všimnú. Si zvyčajne prchký a málo trpezlivý a zhovievavý? Keď začneš prinášať toto ovocie, tí, ktorí ťa poznajú, si povedia: „Ako je toto možné?“ Budú sa čudovať a premýšľať, že možno aj oni sa môžu takto zmeniť.

Uvažuj teda o ovocí Ducha vo svojom živote. Ktorý druh by si si mohol vypestovať počas tohto Veľkonočného obdobia? Ako by ťa toto ovocie mohlo urobiť príťažlivejším odrazom Božej lásky? S pomocou Ducha Svätého môžeš urobiť veľmi veľa.

 

Výňatok z knihy Living The Fruit of the Spirit: How God’s Grace Can Transform Your World (Žiť ovocie Ducha: Ako môže Božia milosť premeniť tvoj svet). Jej autor – Joshua M. Danis – je v USA národným koordinátorom kurzov Alfa v katolíckom prostredí.