Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Udržiavaj plameň ohňa!

Podobenstvo o desiatich pannách

Je to dosť známe a pomerne jednoduché podobenstvo. Desať družičiek („panien“) bdie a čaká na ženícha, ktorý má prísť a vziať ich na svadbu. Piatim z nich – tým „nerozumným“– sa minie olej, ktorý potrebujú do lámp, takže si ho musia ísť kúpiť do mesta. Kým sú preč, prichádza ženích a „múdre“ družičky vovedie na svadbu. Keď sa vrátia tie nerozumné, ženích im vstup odoprie. „Nepoznám vás,“ hovorí im (Mt 25, 12).

Vďaka čomu mohli múdre panny vstúpiť na svadobnú hostinu? Vďaka tomu, že mali toľko oleja, koľko potrebovali, aby ich plameň horel po celý čas, kým čakali na ženícha. Toto posolstvo nám chce Ježiš odovzdať. Chce, aby sme počas čakania na jeho návrat svoj plameň udržiavali. No to sa nám podarí len vtedy, keď budeme mať v sebe dostatok oleja, ktorý bude tento oheň živiť. Čo je teda tým „olejom“, ktorý potrebujeme, a ako ho získame?

 

Olej Ducha

Už od starozákonných čias je olej symbolom Božieho Ducha: znamením jeho prítomnosti, moci a požehnania. V Písme čítame, že keď prorok „Samuel vzal roh s olejom a pomazal“ Dávida, tak „od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch“ (1 Sam 16, 13). Vďaka tomuto pomazaniu bol Dávid schopný viesť a chrániť izraelský ľud. V rámci korunovačnej ceremónie boli pomazávaní aj všetci králi, ktorí prišli po Dávidovi. Podobným spôsobom boli pomazávaní aj kňazi v Izraeli a takto boli vyčleňovaní pre službu Pánovi. Pomazanie ich zvláštnym spôsobom napĺňalo Božím požehnaním a Božou prítomnosťou.

A keď začal Ježiš svoje verejné účinkovanie, na opis svojho poslania si vybral tento úryvok z Knihy proroka Izaiáša:

 

„Duch Pána je nado mnou,

lebo ma pomazal,

aby som hlásal evanjelium chudobným.

Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení,

a slepým, že budú vidieť;

utláčaných prepustiť na slobodu

a ohlásiť Pánov milostivý rok“ (Lk 4, 18 – 19; pozri Iz 61, 1 – 2).

 

Duch, ktorý „pomazal“ Ježiša a starovekých izraelských kráľov, je ten istý Duch, ktorý svojou milosťou, prítomnosťou a mocou pomazáva nás. Tento Duch v nás udržiava plameň našej viery. Tento Duch nám prináša „evanjelium“, teda „radostnú zvesť“, keď nám otvára Písmo. Tento Duch nám dáva „slobodu“ tým, že nás vyslobodzuje z moci hriechu. A tento Duch uzdravuje našu slepotu voči potrebám ľudí okolo nás.

Keď teda nerozumné panny zistili, že im došiel olej a na stretnutie so ženíchom nie sú pripravené, mohli by sme povedať, že boli bez Božieho Ducha. Nemali to, čo bolo potrebné na to, aby si udržali svoju vieru živú.

Chceš byť pripravený na to, keď sa Ježiš vráti? Si na jeho príchod pripravený už dnes? Potom udržiavaj plameň tohto ohňa! Posilňuj svoj vzťah s Duchom Svätým.

 

Duch ti pomáha modliť sa

Ako môžeš posilniť svoj vzťah s Duchom Svätým? V prvom rade tak, že ho budeš vyhľadávať v modlitbe. Skús vnímať prítomnosť Ducha, keď pred Pánom stišuješ svoje srdce. Popros ho, aby ti pri čítaní Písma otváral Božie slovo. Nespoliehaj sa len na ustálené modlitby ani sa neuchyľuj len k modlitbe príhovoru za druhých; dovoľ Duchu pomôcť ti vstúpiť do rozhovoru s Bohom. Duch ti chce pomôcť s modlitbou (pozri Rim 8, 26). Chce vziať všetko to, čo Ježiš povedal a urobil, a zjaviť ti to – osobne, v tvojom srdci (pozri Jn 16, 13 – 14).

Takto Boží Duch v tebe udržiava tento oheň. Presviedča ťa o tom, že si Božie dieťa, dieťa, ktoré nebeský Otec hlboko miluje a veľmi si ho váži (pozri Rim 8, 16). Dodáva ti dôveru a istotu, že nič ťa nemôže odlúčiť od Božej lásky, pretože on túto lásku rozlieva priamo v tvojom srdci (8, 38 – 39; 5, 5). A pomáha ti pochopiť Božie cesty, myšlienky, túžby a plány (1 Kor 2, 12).

Ide však o čosi viac než len o intelektuálne chápanie. A ide tiež o čosi viac než len o sentimentálne pocity. Boží Duch ťa totiž formuje a utvára z teba učeníka, akého z teba chce mať Ježiš. Tým, že do teba vnáša istotu a vylieva na teba svoju lásku a múdrosť, mení spôsob, akým premýšľaš a konáš. Si trpezlivejší, zhovievavejší, milosrdnejší a láskavejší. Jeho pôsobením sa stávaš podobnejším Ježišovi. A to znamená, že si čoraz lepšie pripravený na prijatie daru jeho nebeského kráľovstva.

 

Vedie ťa v priebehu dňa

Duch ti však môže pomáhať pripraviť sa na Ježišov príchod aj inokedy, nielen vo chvíľach, keď sa modlíš. On s tebou pracuje po celý deň. Neustále ti vnuká myšlienky, vnemy, inšpirácie a idey, aby si mohol žiť povolanie milovať Boha a blížnych.

Duch sa bude často prihovárať aj tvojmu svedomiu a pomáhať ti tak vyvoliť si namiesto hriechu svätosť. Môže ísť len o akýsi záblesk poznania, dojem či pocit, ktorý dostaneš uprostred pokušenia. Môže to byť letmá myšlienka, ktorá ťa upozorní, že máš v tejto napätej situácii postupovať opatrne. Alebo ti môže pripomenúť hĺbku Božieho milosrdenstva, keď sa budeš kajúcne vracať k Bohu.

Duch ti tiež vzpruží vieru. Možno ťa napríklad uteší, keď sa ocitneš v nejakej náročnej situácii. Alebo ti možno pripomenie hymnus z poslednej nedeľnej svätej omše a pomôže ti tak pozdvihnúť srdce k modlitbe. Môže použiť krásu zapadajúceho slnka alebo pokojný šum dažďa a prostredníctvom nich ti pripomenúť, že tvoj nebeský Otec nad tebou stále bdie.

Duch ti tiež dá poznanie, ako môžeš plnšie žiť svoju vieru. Možno ťa poštuchne, aby si podal pomocnú ruku priateľovi, ktorý trpí. Možno ťa podnieti, aby si vyvinul trochu námahy navyše a prejavil náklonnosť svojej manželke – a to aj v prípade, že na to nevidíš nejaký dôvod. Alebo ti možno v náročnej situácii vnukne vhodné slová.

Toto je niekoľko príkladov, ako Duch Svätý pôsobí v srdci a mysli človeka. Niekedy je to len hlások, takmer nebadaný pocit, že by si mal niečo urobiť.

Ako vieš, že je za tým Duch Svätý? Nie vždy si budeš istý, či je to tak. No môžeš si byť istý tým, že Duch ťa nikdy nebude žiadať ani ti hovoriť niečo, súčasťou čoho by bolo neuposlúchnutie Božieho slova a spáchanie nejakého hriechu. Práve naopak, on ťa vždy vedie po ceste, ktorá prináša pokoj a uzdravenie, nádej a radosť, a to aj vtedy, keď je táto cesta náročná. Možno nebudeš vedieť, kam presne vedie, no vždy na nej môžeš urobiť jeden či dva malé kroky, aby si videl, aké ovocie prináša. A keď vytrváš, časom budeš môcť čoraz jasnejšie vnímať Ducha – a budeš čoraz väčšmi otvorený voči milosti, ktorú ti ponúka.

 

Poď na oslavu

V tomto podobenstve ženích nerozumným pannám hovorí: „Nepoznám vás“ (Mt 25, 12). Hovorí im, že s nimi nemá ten druh vzťahu, ktorý má s múdrymi pannami. Panny (družičky), ktoré si uchovali horiaci plameň, mu preukázali istú vernosť a oddanosť napriek tomu, že zaspali. Tie druhé však takúto vernosť a oddanosť nepreukázali. Práve táto oddanosť a vernosť umožnila múdrym pannám, aby sa stali blízkymi priateľkami ženícha. Toto im otvorilo bránu na svadobnú hostinu.

Toto je koniec koncov ten najlepší dôvod, pre ktorý by sme si mali vážiť olej Ducha Svätého – aby nás Ježiš spoznal a aby sme my spoznali jeho. On nám dal svojho Ducha, aby sme mohli vnímať jeho prítomnosť, poznávať jeho lásku a napĺňať sa jeho milosťou, ktorú potrebujeme na jeho nasledovanie. Dal nám svojho Ducha, aby sme mohli cítiť takú veľkú istotu v jeho láske, že ho uvítame v každej oblasti svojho srdca a dovolíme mu vidieť všetko – tak dobré, ako aj zlé. Dal nám Ducha, aby sme sa mohli stať svätými tak, ako je on svätý.

Ježiš nám sľubuje, že ak bude v našom srdci jasne horieť jeho plameň, pri jeho druhom príchode sa nebudeme musieť ničoho báť. Tak, ako ženích prijal na svadobnú hostinu múdre panny, prijme Ježiš na svoju svadobnú hostinu aj nás. Otvorí dvere dokorán a pozve nás vstúpiť s ním na večnú, nebeskú oslavu jeho lásky a milosrdenstva. Toto je jeho prisľúbenie pre každého z nás: každý, kto dovolí Duchu jasne žiariť vo svojom srdci, bude môcť vstúpiť do Božieho kráľovstva.