Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Slovo pre hľadajúceho múdrosť

Päť tipov na čítanie Písma

Laura Stiermanová

 

„Začiatok múdrosti je: Zadováž si múdrosť“ (Prís 4, 7).

Mohol byť autor Knihy prísloví ešte priamejší? Ak chceš nájsť múdrosť, zadováž si ju! Nečakaj, že k tebe príde sama.

No kde ju hľadať? V Písme, v Božom slove, adresovanom jeho ľudu. Práve v Písme nám Boh poodhaľuje plán s naším životom a učí nás, ako máme ako kresťania žiť a prinášať ovocie. Keď sa pápež František 26. apríla 2019 v Ríme prihováral biblistom, zdôraznil dôležitosť čítania a kontemplovania životodarného Božieho slova: „Jeho slovo totiž prináša do sveta Boží dych, napĺňa srdce Pánovým teplom. Biblia však nie je jednou peknou zbierkou posvätných kníh na štúdium, je Slovom života na zasievanie, darom, ktorý Vzkriesený žiada prijať a rozdávať, aby sme mali život v jeho mene. V Cirkvi je Božie slovo nenahraditeľnou injekciou života.“

A akú dlhú a bohatú cestu múdrosti nám Písmo ponúka! Na jeho stránkach sú poetické diela, epické ságy, životopisy, hymny, ľudové povesti, rozprávania o historických míľnikoch, listy jednotlivcov a mnoho iného. Jeho texty sú plné zmätku a intríg, zápasov a nádeje, dramatických udalostí aj prísľubov. A uprostred všetkého toho zmätku je láska. Možno to vyjadriť aj slovami, ktoré pápež František napísal tento rok v januári na Twitteri: „Biblia je veľkým ľúbostným príbehom medzi Bohom a ľudstvom.“

No ako máme toto veľké tajomstvo odkryť? Nižšie uvádzam päť rád, na ktoré som prišla počas rokov štúdia a rozjímania nad „ľúbostným príbehom“, zvaným Sväté písmo.

 

Nájdite si dobrý preklad

Keď sa chce človek zahĺbiť do Písma, azda nemôže naraziť na väčšiu prekážku ako na jazyk, ktorý ho mätie. Starý zákon bol napísaný po hebrejsky a Nový zákon po grécky. Nájdite si teda preklad, ktorý sa vám bude prihovárať. Zatúlajte sa do svojho obľúbeného kníhkupectva a začítajte sa do viacerých verzií. Hneď vám bude jasné, ktorý preklad sa prihovára práve vám.

K tomuto však pripájam dve upozornenia: 1. Niektoré moderné preklady (pozn. red.: v slovenčine zatiaľ neexistujú) sú skôr parafrázami alebo novými spracovaniami príbehov či listov – a to až tak, že niekedy človek musí premýšľať, či naozaj svätopisec chcel povedať práve toto. 2. Sú preklady, ktoré nespĺňajú parametre našej katolíckej tradície. Napríklad katolícke preklady zahŕňajú do Svätého písma aj sedem takzvaných deuterokánonických kníh, kým protestantské verzie tieto knihy vypúšťajú.

 

Zistite si niečo o autorovi a jeho adresátoch

Mnoho kníh Svätého písma má jasne identifikovaného autora. Je dobré čosi si o danom svätopiscovi zistiť. Vaše Písmo by malo mať pred každou knihou krátky úvod alebo by v ňom malo byť aspoň pár slov o kontexte Starého a Nového zákona. Je napríklad užitočné vedieť, že prorok Ozeáš adresoval svoje slová komunite Izraelitov, ktorá praktizovala modloslužbu, či to, že Amosove slová sú adresované spoločnosti, ktorej sa síce materiálne darilo, no utláčala chudobných. Svätý Marek zasa písal svoje evanjelium počas búrlivého obdobia, a tak opisuje evanjeliové udalosti veľmi priamo a stručne, pričom kladie dôraz na snahu udržať Ježišovu identitu v tajnosti. Jánovo evanjelium zasa do hĺbky rozjíma skôr o tom, „kto je Ježiš“, než o tom, „čo urobil“.

 

Úryvok si prečítaj pozorne

Niekedy si zvykneme osvojiť rôzne biblické „pravdy“ z iných zdrojov ako z Písma a vnášame ich do príbehov napriek tomu, že ich v Písme nenájdeme. Pozri sa teda bližšie na to, čo hovorí samotný text. Možno si takto všimneš napríklad to, že Eva neodtrhla zo stromu jablko a že Mária Magdaléna nebola prostitútka. Alebo zistíš, že Mojžiš sa nezajakával až tak, že by zaňho musel stále hovoriť Áron. Niekedy – ako v prípade toho jablka – ide možno len o zaujímavý fakt, no inokedy sa môžeme dozvedieť aj čosi, vďaka čomu uvidíme daný príbeh v úplne inom svetle.

 

Nájdi základnú myšlienku

Písmo nie je len na to, aby sme ho čítali; slová Písma sú tu na to, aby nám povedali, ako máme žiť. Nemali by sme však venovať pozornosť len Desatoru alebo blahoslavenstvám, ale aj ľuďom, ktorých si Boh vyvolil na zvláštne poslanie. Čo nám putovanie Rút hovorí o dôvere? Čo rozpráva o manželstve príbeh Tobiáša a Sáry? Ako máme podľa Pavla žiť svoju vieru na verejnosti? Ako máme podľa Jána milovať Pána vo svojich cirkevných spoločenstvách? Všetky tieto otázky a aj mnohé ďalšie sa preberajú na stránkach Svätého písma a Boh veľmi túži ukázať nám na ne odpovede.

 

Uvažuj nad tým, čo je tam pre teba osobne

Boh chce mať s tebou osobný vzťah. Si jeho milovaný/milovaná a Písmo je ľúbostný príbeh, ktorý ti má pomôcť prežiť každé obdobie tvojho života – časy dobré aj zlé. Boh chce, aby si sa s ním podelil svoju bolesť, no aj to, aby si sa s ním pri svojich víťazstvách podelil o radosť. A tak keď začínaš čítať Sväté písmo, vzývaj Ducha Svätého. Tak ako Duch zatônil Máriu a priniesol do jej lona Ježiša, vtelené Slovo (pozri Lk 1, 35), môže ten istý Duch aj tebe pri čítaní Písma priniesť život. Čo ti Boh hovorí o jednoduchosti, s ktorou Mária vyslovila svoje fiat? Ako chce s tebou zdieľať tvoj žiaľ, keď Mária Magdaléna beží k Ježišovmu prázdnemu hrobu? Čo ti hovorí o tvojej láske prostredníctvom „hriešnice“, ktorá mu pomazala nohy? Prečo vyslyší modlitby Alžbety a Zachariáša až vtedy, keď sú šediví a starí – a čo to znamená pre teba? Vlož sa do udalostí, ktoré sa pred tebou odvíjajú. Dovoľ, nech sa ťa dotknú osobne.

 

Tráv čas s Pánom

Dopraj si ten luxus. Pri rozjímaní nad slovami Písma počúvaj Boží hlas. Pros Ducha, aby roznietil tvoje srdce a tvojho ducha. Boh má s tebou naozaj plán (pozri Jer 29, 11). Čas, ktorý stráviš čítaním jeho slova s použitím vyššie uvedených piatich rád, ti pomôže objaviť Boha i jeho plán. A práve to je začiatok múdrosti – tak si ju teda zadováž!