Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Reklamačný poriadok

Kontaktné údaje predávajúceho: Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi, Puškinova 1, 811 04 Bratislava; e-mail: objednavky@slovomedzinami.sk, tel.: +421948440037.

Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú predaj tovaru prostredníctvom webovej stránky www.smn.sk a popisuje spoluprácu medzi predávajúcim a kupujúcim s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala (emailové) oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu.

1. Nižšie uvedené ustanovenia reklamačného poriadku sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Vzťahy s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, sa riadia podľa ustanovenia §436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2 .Spotrebiteľom sa rozumie v zmysle § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a tiež sa ním rozumie v zmysle § 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

3. Predávajúci odporúča kupujúcemu oboznámiť s reklamačným poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho potvrdzuje oboznámenie sa s obsahom uvedeného reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok.

4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

5. Záručná doba pre spotrebiteľov je štandardne 24 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

6 . Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a napriek tomu zásielku prebral,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vznikla používaním v rozpore so všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
h) vady spôsobené bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

7. Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu, a to osobne na adrese predávajúceho v pracovných dňoch od 8:00 do 12:30 alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným formulárom poštou na adresu predávajúceho. Je potrebné preukázať, že výrobok bol zakúpený u predávajúceho a že je ešte v záruke (kópia dokladu o kúpe – faktúra). Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne poštou alebo osobne, nie formou e-mailu. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

8. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme – e-mailom alebo v písomnej podobe. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

9. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom
rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci
alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

11. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom, a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

12. Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončím reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

13. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

14. V prípade reklamácie časopisu platí nasledovné:
a) Ak vydavateľ nedoručí predplatiteľovi výtlačok periodika riadne a včas, má predplatiteľ, resp. platca právo uplatniť písomnú reklamáciu uvydavateľa, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa vydania výtlačku periodika, ktorého sa reklamácia týka. Na neskôr uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.
b) V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci dodatočne doručí predplatiteľovi v najbližšom možnom termíne všetky reklamované výtlačky periodika. Ak nebude takéto doručenie možné, vráti predávajúci predplatiteľovi, resp. platcovi pomernú časť zaplatenej ceny za predplatné alebo mu posunie obdobie predplatného o obdobie zodpovedajúce pomernej časti ceny za predplatné.
d) Reklamáciu je možné u predávajúceho uplatniť výlučne písomne, telefonicky, e-mailom, ktorých údaje sú zverejnené na webstránke a v tiráži časopisu.
e) Predávajúci nezodpovedá predplatiteľovi, resp. platcovi za prípadné nedoručenie, poškodenie alebo odcudzenie doručovaných výtlačkov periodika, pokiaľ ho nezavinil, najmä v prípade, keď nebudú splnené podmienky uvedené v VOP Článok IV,  bod 12. Ďalej nezodpovedá za oneskorené doručenie v prípade, kedy oneskorenie nezavinil, ak predplatiteľ resp. platca neoznámil zmenu doručovacej adresy, predávajúci nie je povinný opätovne zaslať výtlačok, ak sa vráti ako „adresát neznámy“.

15. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa, ako je uvedené v bode 2. tohto reklamačného poriadku.

16. Reklamačný poriadok pre kupujúceho – podnikateľský subjekt sa spravuje zákonnými podmienkami upravenými v Obchodnom zákonníku (§ 422 a nasledovné – vady tovaru).

Znenie reklamačného poriadku je účinné od 23. 6. 2020.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Predávajúci:  Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi
Sídlo:              Puškinova 1, 811 04 Bratislava,
IČO:                00587133
DIČ:                2020830757
IČ DPH:         SK2020830757
Tel. kontakt: +421948440037
Email:             slovo@smn.sk

Údaje o kupujúcom

Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti
Telefón
E-mail
č. účtu v tvare IBAN

 

Údaje o reklamovanom výrobku

Názov výrobku
Dátum predaja
Číslo faktúry / č. dokladu
Popis poruchy / závady

 

 

 

Žiadam o nasledovný spôsob vybavenia reklamácie:*

*zakrúžkujte vybraný spôsob reklamácie

 

 

 

 

 

1.Výmena za nový rovnaký tovar

2. Vrátenie kúpnej ceny

 

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Vypisuje predávajúci

Dátum prijatia reklamácie
Dátum vybavenia reklamácie
Riešenie reklamácie

Výmena tovaru

Vrátenie kúpnej ceny

Neuznaná reklamácia

Výmena tovaru za  

 

Vrátenie kúpnej ceny tovaru na účet v tvare IBAN alebo poštovou poukážkou na adresu:
Dôvod neuznania reklamácie
Miesto a kontakt možného odborného posúdenia v prípade zamietnutia reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch

 

 

Dátum, podpis: …………………………………..           Dátum, podpis:…………………………..