Pre dopravu zadarmo
nakúpte ešte za 35,00
Košík. 0,00

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre poskytovanie služieb na diaľku, prostredníctvom webovej stránky

www.slovomedzinami.sk

  Článok I

 Všeobecné ustanovenia

Špecifikácia predávajúceho: Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi, Puškinova 1, 811 04 Bratislava, Slovenská republika. IČO: 00587133, DIČ: 2020830757, IČ DPH: SK2020830757. Štatutárny zástupca: ThLic. Václav Hypius.
Kontaktné údaje: Email: slovomedzinami@slovomedzinami.sk, tel.: +421 948440037

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa rozumie zakúpenie tovaru kupujúcim od predávajúceho na webovej stránke www.slovomedzinami.sk,  event. inou formou, napr. telefonickou alebo e-mailovou objednávkou.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 151/2014 Z. z., 173/2015 Z. z., 391/2015 Z. z.).
 3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi (napr. SZČO), sa vzťahujú  ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (podľa ustanovení §411-441 Obchodného zákonníka).
 4. Predávajúci je zároveň aj:
  a)  prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho uvedenej v záhlaví (ďalej tiež len „e-shop“),
  b)  prevádzkovateľom informačného systému / informačných systémov v zmysle ustanovenia aktuálne platného Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  c)  predávajúci je zároveň aj vydavateľom časopisu Slovo medzi nami.
 5. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala (emailové) oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a potvrdila tiež  oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 6. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný systémom obchodu predávajúceho. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka alebo objednávka zaslaná emailom alebo poštou na adresu predávajúceho. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky alebo zaslaním emailu alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom alebo iným spôsobom, na ktorom sa dojednajú.
 7. Produktom sa rozumejú knihy v tlačenej, t. j. papierovej forme alebo predplatné časopisu v tlačenej alebo digitálnej forme (pdf).

Článok II

 Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára a následná úhrada kúpnej ceny a poštovného (poštovné sa neuhrádza v prípade, ak tak ustanoví predávajúci podľa určitej sumy nákupu na základe aktuálnej ponuky predávajúceho) je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol pripravený na odoslanie.
 2. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako aj zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. V prípade telefonickej alebo emailovej objednávky zaplatí kupujúci kúpnu cenu na základe vzájomne dohodnutého spôsobu (napr. na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu poštou alebo elektronicky). Zmluvné strany sa tiež dohodnú na spôsobe a adrese, na ktorú bude kupujúcemu odoslaný predmet objednávky. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim alebo ústnym/telefonickým/emailovým potvrdením kupujúcim.
 3. Objednávku časopisu je možné uskutočniť poštou, e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom www.slovomedzinami.sk. Predplatiteľ, resp. platca predplatného je povinný dôkladne sa zoznámiť s týmito všeobecnými  obchodnými podmienkami a s cenníkom predplatného.

Článok III

 Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky prostredníctvom internetového obchodu je kúpna cena a celkové náklady vyčíslená v objednávkovom formulári a v potvrdení o uzavretí zmluvy. V prípade vykonania objednávky telefonicky alebo elektronicky zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku vzájomne dohodnutým spôsobom (napr. elektronicky alebo poštou) alebo ho informujte telefonicky.
 2. Cena produktov nezahŕňa cenu dopravy ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.
 3. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa v lehote splatnosti už nemení.
 4. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho (alebo pri platbe v hotovosti momentom hotovostnej úhrady, resp. jej potvrdenia vystavením príjmového dokladu).
 5. V prípade objednania predplatného časopisu obdrží predplatiteľ, resp. platca e-mail/list s poštovú poukážku a údajmi o platbe a s povinnosťou oboznámiť sa s VOP a Zásadami o ochrane osobných údajov. Predplatiteľ, resp. platca je povinný uhradiť vydavateľovi za dodávku časopisu cenu za predplatné uvedenú v e-maile alebo poštovej poukážke v súlade s aktuálne platným cenníkom vydavateľa uverejneným v tiráži časopisu alebo na www.smn.sk. Predplatné časopisu zahŕňa aj náklady na dopravu.
 6. Predávajúci je povinný informovať predplatiteľa, resp. platcu o zmene cenníkových cien v tlačenej forme – časopise, e-mailom alebo listom najmenej štyri týždne pre predĺžením predplatného.
 7. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.
 8. Základným platidlom za tovar  je mena euro. Znak: €.
 9. Informácie (ktoré je nutné zadať k objednávke), ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby, pričom ich ďalšie spracúvanie v zmysle ochrany osobných údajov je uvedené v dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“.
 10. Možnosti platby – platba prevodom; a ich spoplatnenie – zdarma.

Článok IV

Dodanie tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v objednanom množstve a kvalite.
 2. Termín dodania tovaru na objednaný produkt je 10 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný tovar dodať aj napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah automatický zaniká.
 3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol pri vystavení objednávky a osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci, alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie overenie, či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar.
 4. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu na ním zvolenom mieste (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
 5. Prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu, aby sa o možnostiach a spôsoboch odoslania a dodania tovaru mimo územia Slovenska, Európskej únie a na územie Tretích krajín informoval u predávajúceho pred samotným vykonaním objednávky tovaru.
 6. Spôsob doručenia tovaru je uvedený v objednávkovom formulári, resp. v prípade objednávky telefonicky alebo emailom poskytne predávajúci kupujúcemu informácie o aktuálne dostupných formách doručenia tovaru.
 7. Prepravovaný produkt má byť vhodne a bezpečne zabalený.
 8. V prípade predplatného zasielanie časopisu predplatiteľovi sa začne od termínu najbližšieho vydania, ktorý nasleduje po termíne úhrady ceny predplatného predplatiteľom, resp. platcom. Dodávanie objednaných digitálnych služieb sa začne od momentu úhrady predplatného, ak nie je stanovené inak.
 9. Časopis sa považuje za dodaný predplatiteľovi vložením do jeho poštovej schránky alebo odovzdaním na recepcii alebo vrátnici sídla predplatiteľa. Digitálne služby sa považujú za dodané odoslaním emailu s prístupovými údajmi na adresu uvedenú v objednávke.
 10. Predplatiteľ je povinný zabezpečiť voľný prístup k svojej poštovej schránke (t. j. poštová schránka nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s akoukoľvek prekážkou prístupu a pod.). Schránka musí byť riadne a viditeľne označená menom a priezviskom/názvom predplatiteľa a musí umožňovať voľné vloženie výtlačku/oznámenia o uložení zásielky na pošte tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu alebo poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chránený pred odcudzením treťou osobou.
 11. V prípade poskytovania digitálnej služby predplatiteľ akceptuje, že objednané digitálne služby môžu byť nedostupné na dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov v systémoch vydavateľa.

Článok V

 Prevzatie tovaru

 1. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.
 2. Predávajúci, špedičná, prepravná alebo kuriérska spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho špedičnej, prepravnej alebo kuriérskej spoločnosti. Pri prevzatí tovaru alebo služby kupujúci preukáže dopravcovi svoju totožnosť (napr. prostredníctvom platných dokladov totožnosti). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho alebo oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu, aby sa predišlo okolnosti, že tovar prevezme iná tretia osoba, ktorá nie je na to splnomocnená alebo objednávku vo vlastnom mene vôbec nevykonala.
 3. Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie tovaru zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.
 4. V prípade opätovného doručenia tovaru zapríčineného kupujúcim je kupujúci povinný uhradiť náklady za prvé aj za opakované doručenie tovaru.
 5. Pri prevzatí tovaru kupujúci odkontroluje neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti tovarom alebo s prepravou tovaru kupujúci tieto bezodkladne oznámi predávajúcemu (odporúča sa elektronická alebo telefonická forma). Kupujúci a predávajúci sa následne dohodnú na ďalšom postupe. V prípade zisteného narušenia obalu balenia či zásielky, alebo podozrenia o neoprávnenom otvorení zásielky predávajúci odporúča (nenúti) kupujúcemu zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať.
 6. Vyššie uvedené však nemá vplyv na právo kupujúceho ako spotrebiteľa uplatniť u predávajúceho reklamáciu alebo právo odstúpenia od zmluvy zákonným spôsobom.

 

Článok VI

 Prepravné

 1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru. Tieto budú vyčíslené vo faktúre alebo cenovej ponuke zaslanej emailom alebo telefonicky a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Ceny prepravných nákladov sú uvedené v časti Poštovné a doručenie. Ceny sú uvedené s DPH.
 2. Prepravné/doprava zadarmo je možná, a to v prípade, ak tak stanoví predávajúci podľa určitej sumy nákupu na základe aktuálnej ponuky predávajúceho. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu alebo charakter objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené kúpne zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Článok VII

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má v zmysle ustanovenia §7  102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt alebo do 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služieb. Kupujúci je v takomto prípade povinný uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej podobe (alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená ústne).
 2. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu na adrese sídla predávajúceho. Tovar by mal kupujúci – spotrebiteľ v zmysle vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akej tovar prevzal.
 3. Predávajúci je bez zbytočného odkladu povinný najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení tejto zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 4. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7  zákona č. 102/2014 Z. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky a pod.
 5. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak pri platbe na účet kupujúci neuhradí celkovú cenu ani v lehote 30 dní od vytvorenia objednávky.
 7. Odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6, písm. j) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nevzťahuje na predaj periodickej tlače a na predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale (kupujúci však môže odstúpiť od zmluvy v prípade predaja periodickej tlače na základe dohody o predplatnom).
 8. Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúcich, ktorými sú podnikateľské subjekty, sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
 9. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby.
 10. Predplatné môže písomne vypovedať ktorákoľvek zúčastnená strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Predplatiteľ, resp. platca môže vypovedať predplatné ku koncu príslušného obdobia predplatného doručením písomnej výpovede vydavateľovi na adresu jeho sídla, poštou, e-mailom najneskôr 15 pracovných dní pred uplynutím predplatného. Predplatné zaniká posledným dňom príslušného predplatného obdobia.
 11. Predplatné zaniká aj tak, že predplatné na ďalšie obdobie nebolo predplatiteľom, resp. platcom zaplatené do dátumu príslušného vydania časopisu alebo do začiatku nasledujúceho predplatného obdobia digitálnych služieb.

Článok VIII

  Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru

 1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok  je aj Reklamačný poriadok, ktorý je s ohľadom na práva kupujúceho a lepšiu prehľadnosť uvedený v samostatnom dokumente.

Znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je účinné od 23.06.2020.